Испратете ја вашата апликација на hr@radekoncar.com.mk

Ве молиме фокусирајте се на едноставното прашање, Зашто да ве избереме токму вас?

Наведете ги вашите предности и квалитети и доколку соодвестуваат со нашите моментални потреби, ние ќе ве избереме токму вас.