МИСИЈА

Веруваме во заштита на луѓето и добрата при употреба на електрична енергија.

Веруваме во креирање на одржлив развој – за нас и нашите партнери

Веруваме во изработка на сигурни и безбедни производи.

 

ВИЗИЈА

Нашата визија е да овозможиме едноставна, безбедна и достапна електрична енергија за секого.